Artykuł 69 – Niezależność

Artykuł 69

Niezależność

1.   W toku wypełniania swoich zadań lub wykonywania swoich uprawnień na mocy art. 70 i 71 Europejska Rada Ochrony Danych działa w sposób niezależny.

2.   Bez uszczerbku dla wniosków Komisji, o których mowa w art. 70 ust. 1 i 2, Europejska Rada Ochrony Danych podczas wypełniania swoich zadań lub wykonywania swoich uprawnień nie zwraca się do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmuje.

 

Article 69

Independence

1.   The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

2.   Without prejudice to requests by the Commission referred to in point (b) of Article 70(1) and in Article 70(2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

 

Nawigacja