Artykuł 72 – Procedura

Artykuł 72

Procedura

1.   Europejska Rada Ochrony Danych podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków, o ile niniejsze rozporządzenie nie przewiduje inaczej.

2.   Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje swój regulamin wewnętrzny większością dwóch trzecich głosów swoich członków i określa swoje zasady działania.

 

Article 72

Procedure

1.   The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2.   The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.

 

Nawigacja