Artykuł 73 – Przewodniczący

Artykuł 73

Przewodniczący

1.   Europejska Rada Ochrony Danych wybiera zwykłą większością głosów spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

2.   Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących trwa pięć lat i może zostać jednokrotnie powtórzona.

 

Article 73

Chair

1.   The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2.   The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.

 

Nawigacja