Artykuł 74 – Zadania przewodniczącego

Artykuł 74

Zadania przewodniczącego

1.   Przewodniczący ma następujące zadania:

a) zwołuje posiedzenia Europejskiej Rady Ochrony Danych i sporządza porządek obrad;

 

b) notyfikuje wiodącemu organowi nadzorczemu i organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, decyzje przyjęte przez Europejską Radę Ochrony Danych na mocy art. 65;

 

c) zapewnia terminowe wykonanie zadań Europejskiej Rady Ochrony Danych, w szczególności w odniesieniu do mechanizmu spójności, o którym mowa w art. 63.

2.   Europejska Rada Ochrony Danych określa w swoim regulaminie wewnętrznym podział zadań między przewodniczącego a wiceprzewodniczących.

 

Article 74

Tasks of the Chair

1.   The Chair shall have the following tasks:

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

 

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

 

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

2.   The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.

 

Nawigacja