Artykuł 76 – Poufność

Artykuł 76

Poufność

1.   Dyskusje Europejskiej Rady Ochrony Danych są poufne, jeżeli taką konieczność stwierdzi Rada zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym.

2.   Dostęp do dokumentów przedłożonych członkom Europejskiej Rady Ochrony Danych, ekspertom i przedstawicielom stron trzecich jest regulowany rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 (21).

 

Article 76

Confidentiality

1.   The discussions of the Board shall be confidential where the Board deems it necessary, as provided for in its rules of procedure.

2.   Access to documents submitted to members of the Board, experts and representatives of third parties shall be governed by Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council (21).

 

Nawigacja